طي حكمي از سوي حضرت آيت الله سيد ابراهيم رئيسي ، رئيس قوه قضائيه ، « مرتضي نوري » افتخار و نخبه علمي ديار بردسكن ،به سمت داديار