امسال در سطح استان 17 مرکز حمایتی خرید زعفران راه اندازی شد. بردسکن یکی ازاین 17 مراکز خرید بود که برای اولین سال توانست بدون هیچ گونه مشکلی