تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از اطاله دادرسی از جمله برنامه های دادگستری خلیل آباد خواهد بود ✅ رئیس دادگستری خلیل آباد گفت: روند صلح و سازش از